วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2 โครินธ์ 4:18 “สิ่งที่มองไม่เห็น”

เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ (สิ่งของในโลกนี้)
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น (ชีวิตนิรันดร์)
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน (สิ่งของในโลกนี้)
แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ (ชีวิตนิรันดร์)

Q1 ทำไมเปาโลจึงหนุนใจเราที่เป็นผู้ที่เชื่อให้ดำเนินชีวิต โดยตั้งเป้าหมายมุ่งไปที่ “สิ่งของที่มองไม่เห็น” มากกว่า “สิ่งของที่มองเห็นอยู่”? (ดู ลูกา 12:20 ประกอบ)
Q2 คุณจะให้ความสำคัญกับ “สิ่งของที่มองไม่เห็น” เป็นอันดับแรก ก่อน “สิ่งของที่มองเห็นอยู่” อย่างไร? (ดู โคโลสี 3:2-4 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 12:20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’
โคโลสี 3:2-4  2 จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก 3 เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 29-30         มัทธิว 21:23-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *