วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 1 ทิโมธี 4:14 “ความสามารถ”

อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน@ซึ่ง(พระเจ้า)ได้ทรงประทานแก่ท่าน
ตามคำพยากรณ์ @เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่าน

Q1 เปาโลได้หนุนใจทิโมธีที่จะใช้ “ความสามารถ” ที่ตัวเขามีในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ด้วยการดูแลพี่น้องที่คริสตจักรเอเฟซัศ โดยให้เหตุผล 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะใช้ “ความสามารถ” ที่มีอยู่ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 31-32         มัทธิว 22:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *