วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ สดุดี 139:14 “อัศจรรย์”

ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว
พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี

Q1 คำว่า “แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว”*** และ “อัศจรรย์” ทำให้รารับรู้ได้ถึง “ความรักและความดีงาม” ที่พระเจ้าทรงสร้างเรา (มนุษย์) ทุกคน อย่างไร? (ดู ปฐมกาล 1:27 ประกอบ)
Q2 ลองส่องกระจกดูตัวเอง สลับกับการอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์สร้างคุณมาอย่างพิเศษ ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่างมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้
หมายเหตุ: *** แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว ในที่นี้หมายถึง “เกินความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์”
ปฐมกาล 1:27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 4-5             มัทธิว 24:36-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *