วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ โรม 1:21 “มิได้ถวายเกียรติ”

เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่
แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป

Q1 คำว่า “คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ” และ “จิตใจโง่เขลา” แสดงถึง “การมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” อย่างไร? (ดู โรม 1:22-23, 28-32 ประกอบ)
Q2 คุณเคย “คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ” หรือ “มีจิตใจที่โง่เขลา” ในเรื่องใดบ้าง จนทำให้คุณมีชีวิตที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า? อธิษฐานของกำลังจากพระเจ้า ที่คุณจะกลับมามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อีกครั้ง
หมายเหตุ : โรม 1:22-23, 28-32 22 เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนก รูปสัตว์จตุบาท และรูปสัตว์เลื้อยคลาน 28 และเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา 30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว ริทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา 31 โง่เขลา กลับสัตย์ ไม่มีความรักกัน ไร้ความปรานี 32 แม้เขาจะรู้พระบัญญัติของพระเจ้า ที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 6-7             มัทธิว 25:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *