วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:4 “ความรัก I”

ความรักนั้นก็@อดทนนานและ@กระทำคุณให้
ความรัก@ไม่อิจฉา @ไม่อวดตัว @ไม่หยิ่งผยอง

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “คุณลักษณะของความรักที่ดี” อย่างน้อย 5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณยังขาดคุณลักษณะของความรักที่ดีอันใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมคุณลักษณะของความรักที่ดีนั้นๆ ให้กับคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 8-10           มัทธิว 25:31-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *