วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:5 “ความรัก II”

(ความรัก) @ไม่หยาบคาย @ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
@ไม่ฉุนเฉียว @ไม่ช่างจดจำความผิด

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “คุณลักษณะของความรักที่ดี” เพิ่มเติมอีก 4 ประการคืออะไรบ้าง?Q2 คุณคิดว่า คุณมีคุณลักษณะของความรักที่ดีอันไหนน้อยที่สุด? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 11-12         มัทธิว 26:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *