วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:6 “ความรัก III”

(ความรัก) ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด
แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

Q1 “การชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ดี” และ “การไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติในสิ่งที่ผิด” แสดงให้เห็นถึง “ความรักที่แท้จริง” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:25 ประกอบ)
Q2 คุณจะสำแดง “ความรักที่แท้จริง” ด้วยการ “เตือนสติ” คนที่คุณรัก เมื่อเขากระทำในสิ่งที่ผิดอย่างไร?
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:25 เหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และจงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 13              มัทธิว 26:30-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *