วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:7 “ความรัก IV”

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1 คุณคิดว่า “ความอดทน” “การเชื่อในส่วนดี” และ “การมีความหวัง” จะมีส่วนทำให้ “ความรักหนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” ได้อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 4:8 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยเสริมสร้าง “ความรักของคุณให้หนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” เพิ่มมากขึ้นอย่างไร? ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบสามีภรรยา ความรักของระหว่างพ่อแม่ลูก ความรักในหมู่พี่น้อง ความรักในหมู่เพื่อน ความรักในคริสตจักร ฯลฯ
หมายเหตุ: 1 เปโตร 4:8 ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 14              มัทธิว 26:57-75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *