วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:8 “ความรัก V”

ความรัก@ไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็@จะเสื่อมสูญไป
แม้การพูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็@จะมีเวลาเลิกกัน
แม้วิชาความรู้ก็@จะเสื่อมสูญไป

Q1 “ความรัก” แตกต่าง “การเผยพระวจนะ” “การพูดภาษาแปลกๆ” และ “วิชาความรู้” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่าน 1 โครินธ์ 13:4-8 อีกครั้ง ทบทวนคุณลักษณะของความรักที่คุณได้เรียนรู้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 ที่ผ่านมา อธิษฐานขอให้คุณมีความรักแบบที่พระคัมภีร์สอน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 15-16         มัทธิว 27:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *