วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 15:58 “การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า”

เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า @ท่านจงตั้งมั่นอยู่ @อย่าหวั่นไหว
@จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า@ให้บริบูรณ์ทุกเวลา
ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

Q1 คำว่า “จงตั้งมั่นอยู่” “อย่าหวั่นไหว” “จงปฏิบัติงาน” และ “ให้บริบูรณ์ทุกเวลา” สอนให้รู้ถึง “ท่าทีในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า” อย่างไร?
Q2 “ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” หนุนใจคุณใน “การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า” อย่างไร? (ถึงแม้บางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 17-18         มัทธิว 27:27-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *