วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 29:11 “แผนงาน”

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
เป็นแผนงาน@เพื่อสวัสดิภาพ @ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ
เพื่อจะ@ให้อนาคตและ@ความหวังใจแก่เจ้า

Q1 “แผนงานของพระเจ้า” แตกต่างจาก “แผนงานของมนุษย์” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนในการวางแผนงานในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานฝากแผนงานต่างๆ ในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 19-20         มัทธิว 27:57-66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *