วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ โคโลสี 1:29 “ตรากตรำ”

เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง
@ด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้เปาโลสามารถ “ตรากตรำทำงาน (รับใช้พระเจ้า) ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง” โดยที่ไม่ปริปากบ่นแม้แต่น้อย? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ฟีลิปปี 4:13 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “เคล็ดลับ” ของเปาโลไปใช้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 23-24         มาระโก 1:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *