วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 4:13 “โตเป็นผู้ใหญ่”

จนกว่าเราทุกคน@จะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ
@และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า @จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่
คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

Q1 เปาโลอยากจะเห็น “การเติบโต” ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสอย่างน้อย 3 ด้าน คืออะไรบ้าง?
Q2 “จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 25              มาระโก 1:21-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *