วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ยอห์น 4:14 “จะไม่กระหายอีกเลย”

แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย
น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

Q1 คำว่า “ดื่มน้ำ” และ “จะไม่กระหายอีกเลย” เกี่ยวข้องกับ “บ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” อย่างไร? (ดู ยอห์น 5:24 ประกอบ)
Q2 ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ต่างก็มี “บ่อน้ำพุ” ในตัวเอง แต่บางครั้ง “ความผิดบาป” “การไม่เชื่อฟัง” และ “การขาดความเชื่อ” อาจเป็นอุปสรรคทำให้ “บ่อน้ำพุอุดตัน” (ชีวิตแห้งแล้ง มีความทุกข์ และเต็มไปด้วยปัญหา) ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิต และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดบ่อน้ำพุในชีวิตของคุณอีกครั้ง
หมายเหตุ: ยอห์น 5:24 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 26-27         มาระโก 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *