วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ยอห์น 10:10 “ได้ชีวิต”

ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อ@จะลักและ@ฆ่าและ@ทำลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลาย@จะได้ชีวิต และ@จะได้อย่างครบบริบูรณ์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “ผู้เลี้ยงที่ดี” สิ่งที่พระองค์ทำแตกต่างจาก “ขโมย” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คำว่า “เพื่อเขาทั้งหลาย (คุณ) จะได้ชีวิต” มีความหมายสำหรับคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17-18 ประกอบ)
หมายเหตุ:  2 โครินธ์ 5:17-18 17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 18 ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 1-3        มาระโก 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *