วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 1:4-5 “เลือกเราไว้”

ในพระเยซูคริสต์นั้น @พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก
เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์
@พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์
ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึง “แผนการแห่งความรอด” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตวันนี้ให้สมกับ “การทรงเลือก” “การทรงกำหนดด้วยความรัก” “บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ” และ “การเป็นบุตรของพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 4-6        มาระโก 4:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *