วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ มัทธิว 25:21 “เป็นทาสดี”

นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ @เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’

Q1 คุณลักษณะของ “ทาสที่ดี” ต้องเป็นอย่างไร? (สังเกตคำหลัง ¥และดู มัทธิว 25:13-14 ประกอบ)
Q2 วันนี้คุณได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนสมกับการเป็น “ทาสที่ดี” ของพระเจ้าอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 8:21 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 25:13-14 13 เหตุฉะนั้น จงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้น 14 “และยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไป จึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้
2 โครินธ์ 8:21 เพราะเรามุ่งที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 7-8          มาระโก 4:21-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *