วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ โรม 8:5 “ปักใจ”

เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง @ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ @ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” และ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”? (สังเกตคำหลัง @ / ดู กาลาเทีย 5:19-21 และ สดุดี 1:1-2  ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า คุณเป็น “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า เพื่อคุณจะไม่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
หมายหตุ: กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า
สดุดี 1:1-2 1 ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย 2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 12-14    มาระโก 5:21-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *