วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 43:1 “เจ้าเป็นของเรา”

บัดนี้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่าน อิสราเอลตรัสดังนี้ว่า
“อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา”

Q1 คำว่า “ผู้ได้สร้างท่าน” “ผู้ได้ทรงปั้นท่าน” “เราได้ไถ่เจ้า” และ “เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ” ช่วยให้เรามั่นใจว่า “ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คำว่า “เจ้าเป็นของเรา” มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในฐานะ “ลูกของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 2:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 เปโตร 2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 15-16      มาระโก 6:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *