วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ มัทธิว 19:26 “สำเร็จได้ทุกสิ่ง”

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า
“ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”

Q1 “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” สะท้อนให้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าในเรื่อง “ความรอด” อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 2:8-9 ประกอบ)
Q2 คิดถึงคนที่คุณพยายามจะประกาศด้วย แต่ดูเหมือนว่า คนเหล่านั้นไม่มีท่าทีว่าจะเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์แม้แต่น้อย อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง ก่อนที่คุณจะอธิษฐานฝากรายชื่อคนเหล่านั้นไว้กับพระเยซูคริสต์
หมายเหตุ: เอเฟซัส 2:8-9 8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 17-19    มาระโก 6:30-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *