วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ มัทธิว 17:20 “ความเชื่อน้อย”

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
“เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า
‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย”

Q1 ถ้าจะเปรียบ “ความเชื่อน้อย” กับ “ความเชื่อเท่าเมล็ดพืช” (ขนาดคงจะไม่แตกต่างกัน) แต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร? (ดู ยากอบ 1:6-7 ประกอบ)
Q2 ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” หนุนใจคุณที่จะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอย่างไร? (ดู ลูกา 1:37 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 1:6-7 6 แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา 7 ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย
ลูกา 1:37 เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *