วันอังคารที่ 1 มีนาคม ลูกา 1:37 “ทรงกระทำไม่ได้”

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้”

Q1 คำว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด…ทรงกระทำไม่ได้” สะท้อนให้เห็นถึง “ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “อุปสรรค” หรือ “ปัญหา” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 23-25    มาระโก 7:14-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *