วันพุธที่ 2 มีนาคม ฟีลิปปี 3:13 “สิ่งที่อยู่ข้างหน้า”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว
แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย
และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

Q1 คำว่า “ไม่ถือว่า…ฉวยไว้ได้แล้ว” “ทำสิ่งหนึ่ง” “ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา” และ “โน้มตัวออกไป” ช่วยให้เราเดินต่อไปสู่ “สิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (สิ่งดีที่อยากได้) ที่เราตั้งใจไว้ในชีวิตอย่างไร?
Q2 อะไรคือ ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะโน้มตัวออกไปหา “สิ่ง (ดี) ที่อยู่ข้างหน้า”? อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอสติปัญญา กำลัง และเรี่ยวแรงจากพระเจ้าที่จะไปคว้าสิ่งดีนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 26-27    มาระโก 8:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *