วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม สดุดี 63:1 “กระหายหาพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ข้าพระองค์แสวงพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์
เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์
ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหย ที่ที่ไม่มีน้ำ

Q1 คำว่า “กระหาย” “กระเสือกกระสน” “ดินแดนที่แห้ง” “อ่อนโหย” และ “ที่ที่ไม่มีน้ำ” สะท้อนให้เห็นถึง “สภาพจิตใจ” และ “จิตวิญญาณ” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้อย่างไร?
Q2 ลองสำรวจ “จิตใจและจิตวิญญาณ” ของคุณในเวลานี้ว่าเป็นอย่างไร? คำว่า “เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์” และ “ข้าพระองค์แสวงพระองค์” จะช่วยให้จิตใจและจิตวิญญาณของคุณชุ่มชื่นได้อย่างไร? (ดู อิสยาห์ 40:31 ประกอบ)
หมายเหตุ: อิสยาห์ 40:31 แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 28-30      มาระโก 8:22-9:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *