วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์”

พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า
และ@เป็นประโยชน์ในการสอน @การตักเตือนว่ากล่าว
@การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และ@การอบรมในทางธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะ@กระทำการดีทุกอย่าง

Q1 พระเจ้าทรงประทาน “พระคัมภีร์” ให้กับเราทั้งหลาย โดยมี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมาย” ทั้ง 5 ประการ ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู 1 เธสะโลนิกา 2:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 เธสะโลนิกา 2:13 เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 31-33    มาระโก 9:2-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *