วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ยอห์น 15:5 “เข้าสนิท”

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา
@ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก @เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

Q1 ถ้าเราที่เป็น “แขนง” ที่ “ติด” (เข้าสนิท) กับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็น “เถาองุ่น” จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ชีวิตของคุณเป็น “แขนง” แบบไหนในเวลานี้ “เข้าสนิท” หรือ “ขาด” จากเถาองุ่น (พระเยซูคริสต์)? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะสามารถ “เข้าสนิท” กับพระเยซูคริสต์ทุกๆ วัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 34-36    มาระโก 9:30-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *