วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม มาระโก 13:32-33 “วันนั้น โมงนั้น”

แต่วันนั้น โมงนั้นไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้
รู้แต่พระบิดาองค์เดียว @จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่
@เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลาวันนั้นจะมาถึงเมื่อไร

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักการ” ใน “การดำเนินชีวิต” และ “การรอคอย” การกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” “เพราะ”)
Q2 คำว่า “วันนั้น” “โมงนั้น” และ “ไม่มีใครรู้” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2          มาระโก 10:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *