วันอังคารที่ 8 มีนาคม สุภาษิต 13:13 “พระวจนะ”

บุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะ @นำการทำลายมาถึงตนเอง
แต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติ@จะได้รับบำเหน็จ

Q1 ผลลัพธ์ของ “การดูหมิ่น” และ “การนับถือ” ในพระวจนะ แตกต่างกันอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ @)
Q2 ชีวิตของคุณจะ “ห่างไกล” จากการดูหมิ่นพระวจนะ และ “เข้าใกล้” การนับถือพระวจนะมากขึ้นได้อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 5:3 และ ยอห์น 14:15 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 5:3 เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระยอห์น 14:15 ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 5-7          มาระโก 11:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *