วันพุธที่ 9 มีนาคม สดุดี 90:2 “นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล”

ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล

Q1 คำว่า “ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลก” และ “ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (ดู ฮีบรู 1:10-12 ประกอบ)
Q2 “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” จะมีส่วนช่วยให้คุณรักษา “ความเชื่อ” และ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ: ฮีบรู 1:10-12 10 และองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 11 สิ่งเหล่านี้จะพินาศ แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม 12 พระองค์ทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจผ้าคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุด

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 8-10        มาระโก 11:20-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *