วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม โรม 8:18 “ความทุกข์ยากลำบาก”

เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน
@ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้ให้หลักการในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู 2 โครินธ์ 4:18 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากอยู่ ลองออกไปเงยหน้า “มองท้องฟ้า” อธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า และขอกำลังจากพระองค์ ที่คุณจะก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น (ดู สดุดี 121:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 4:18 เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์
สดุดี 121:1-2 1ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13      มาระโก 12:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *