วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2 โครินธ์ 12:9 “ความอ่อนแอ”

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “@การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว
@เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น”
เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
@เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า

Q1 ทำไมเปาโลจึงภูมิใจใน “ความอ่อนแอ” ที่ท่านมีอยู่ในชีวิตของท่าน? (สังเกตคำหลังคำว่า “การ” “เพราะ” และ “เพื่อ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณจะ “ภูมิใจ” ใน “ความอ่อนแอ” ของคุณ เหมือนกับเปาโลที่ภูมิใจในความอ่อนแอของท่านอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 14-16      มาระโก 12:28-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *