วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ยอห์น 8:32-33 “สัจจะ”

พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่า
“ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง
และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท

Q1 คำว่า “รู้จักสัจจะ” และ “ดำรงอยู่ในคำของเรา” (ทำตาม) เกี่ยวข้องกับ “การเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง” อย่างไร? (ดู ยอห์น 10:4-5 ประกอบ)
Q2 “ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 10:4-5 4เมื่อท่านต้อนแกะของท่าน ออกไปหมดแล้ว ก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จักเสียงของท่าน 5ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 20-22      มาระโก 13:21-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *