วันอังคารที่ 15 มีนาคม ฮาบากุก 3:17-18 “ความหวัง”

แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป
ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง
ถึงกระนั้น@ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า
@ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

Q1 ฮาบากุกใช้คำว่า “ไม่มีดอก” “ไม่มีผล” “ขาดไป” “ไม่เกิดอาหาร” และ “ไม่มีฝูงวัว” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพหลังการพ่ายแพ้สงครามที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอล แต่ “สิ่งใด” ที่ยังเป็น “ความหวัง” ของฮาบากุก? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถึงกระนั้น”)
Q2 “ความหวัง” ของฮาบากุกจะเป็น “ความหวังของคุณ” อย่างไร? (ดู สดุดี 42:5 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 42:5 จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 26-27      มาระโก 14:27-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *