วันพุธที่ 16 มีนาคม สดุดี 146:2 “ความปรารถนา”

@ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
@ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่

Q1 อะไรคือ “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสดุดีบทนี้ ที่ “อยากจะทำ” ตราบที่เขายังมีชีวิตอยู่? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสุดดีบทนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:9 เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดี เราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 28-29      มาระโก 14:53-72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *