วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม สดุดี 103:17 “สำแดงความรัก”

แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล
ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน

Q1 พระเจ้าทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ตั้งแต่” “และ”)
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวนถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่พระองค์ทรงสำแดงในชีวิตของคุณ และเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31      มาระโก 15:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *