วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม สดุดี 105:4-5 “แสวงหา”

จงแสวงหาพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ
การมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

Q1 คำว่า “การแสวงหาพระเจ้า” “การระลึกถึง” (จดจำสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา) “การอัศจรรย์” และ “คำพิพากษา” จะทำให้เรา “รู้จักพระเจ้ามากขึ้น” อย่างไร? (ดู บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-23 ประกอบ)
Q2 คุณมีท่าทีใน “การแสวงหาพระเจ้า” เมื่อเทียบกับ “การแสวงหาสิ่งอื่นๆ” ในชีวิต (การเรียน การงาน เงิน ฯลฯ) อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:33 ประกอบ)
หมายเหตุ: บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-23 21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่า 22 ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 23 เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก
มัทธิว 6:33 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 32-34      มาระโก 15:21-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *