วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม มัทธิว 28:19 “คำสั่งสุดท้าย”

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย@จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ @ให้เป็นสาวกของเรา
@ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 “คำสั่งสุดท้าย” ของพระเยซูคริสต์มี “เป้าหมาย” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณจะมีส่วนในการทำให้ “คำสั่งสุดท้าย” ของพระเยซูคริสต์เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ:  โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 1-3             มาระโก 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *