วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ฟีลิปปี 1:21 “ได้กำไร”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

Q1 “การตายก็ได้กำไร” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 1:23 ประกอบ)
Q2 คุณจะเลียนแบบเปาโลในการดำเนินชีวิต (การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์) และพร้อมที่จะ “เผชิญหน้ากับความตาย” (การตายก็ได้กำไร) อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 1:23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก
ยอห์น 14:1-2 1“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย 2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 7-9             ลูกา 1:26-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *