วันอังคารที่ 22 มีนาคม โรม 8:28 “คนที่รักพระองค์”

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง
คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

Q1 “คนที่รักพระองค์” หมายถึง “คนแบบไหน”? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ” และ ดู 1 โครินธ์ 1:9 ประกอบ)
Q2 คิดถึง “ผลอันดี” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง และใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านั้น
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 1:9 พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 10-12         ลูกา 1:39-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *