วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 1 ยอห์น 3:18 “รักซึ่งกันและกัน”

ลูกทั้งหลายเอ๋ย @อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น
@แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

Q1 ยอห์นได้อธิบายถึงความหมายของ “การรักซึ่งกันและกัน” อย่างไร?
Q2 คุณจะ “รักพี่น้องในคริสตจักรพระคุณ” ด้วยความรักแบบ 1 ยอห์น 3:18 อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 16-18         ลูกา 2:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *