วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม ยอห์น 14:27 “สันติสุข”

เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น
เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้@อย่าให้ใจของท่านวิตก @และอย่ากลัวเลย

Q1 “สันติสุขของพระเยซูคริสต์” ทำให้ “ใจของเรา” ที่เป็นผู้ที่เชื่อเป็นอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่มีอยู่อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 19-21         ลูกา 2:21-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *