วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม เอเฟซัส 6:1-2 “คำแนะนำ”

ฝ่ายบุตร@จงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก @จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย

Q1 เปาโลได้ให้ “คำแนะนำ” สำหรับคนที่เป็นลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ไว้ 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” นี้ไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 4-6         ลูกา 4:31-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *