วันพุธที่ 30 มีนาคม ยากอบ 5:13 “อธิษฐาน”

มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ @จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน
มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ @จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ

Q1 ยากอบได้ให้คำแนะนำเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์” หรือ “ความชื่นชมยินดี” อย่างไร?  (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานฝากเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณทั้งที่ดีและไม่ดีไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *