วันเสาร์ที่ 2 เมษายน ปัญญาจารย์ 3:2 “มีวาระ”

มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง

Q1 คำว่า “วาระเกิด” “วาระตาย” “วาระปลูก” และ “วาระถอนทิ้ง” สะท้อนให้เห็นถึง “ความไม่แน่นอน” และ “ความเปลี่ยนแปลง” ในชีวิตอย่างไร? (ดู สดุดี 90:9-10 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “เตือนสติคุณ” ในการดำเนินชีวิตที่มี “ความไม่แน่นอน” และมี “การเปลี่ยนแปลง” อยู่ตลอดเวลาอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 90:9-10 9 วันทั้งปวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปใต้พระพิโรธของพระองค์ กำหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ 10 กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ หรือสุดแต่เรื่องกำลัง ก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 16-18     ลูกา 7:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *