วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน มัทธิว 6:34 “วันพรุ่งนี้”

เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง @แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่ควรกระวนกระวาย” สำหรับ “วันพรุ่งนี้”? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ละวัน”)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ข้อนี้ไปจัดการกับ “ความกระวนกระวาย” ที่คุณมีอยู่อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 19-21     ลูกา 7:36-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *