วันพุธที่ 6 เมษายน โรม 6:6-7 “ตัวเก่า”

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว
@เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป @และเราจะไม่เป็นทาสของบาป
อีกต่อไป @เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป

Q1 “การตายของพระเยซูคริสต์” บนไม้กางเขน มีผลต่อ “ชีวิตเก่า” ของเราที่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ” “เพราะว่า” และ ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
Q2 คุณยังมีชีวิตที่เป็นทาส “ตัวเก่า” อยู่มากน้อยแค่ไหน? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอกำลัง การเปลี่ยนแปลง และชัยชนะจากพระเจ้าเหนือ “ตัวเก่า” เหล่านั้น
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 4-6       ลูกา 9:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *