วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 1 เปโตร 1:15-16 “คนบริสุทธิ์”

@แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์
ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ
ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ @เพราะเราบริสุทธิ์

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์” (การดำเนินชีวิต)? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู เลวีนิติ 11:44-45 ประกอบ)
Q2 คำว่า “จงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: เลวีนิติ 11:44-45 44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงชำระตัวไว้ให้บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์เล็กๆ ที่มีมากซึ่งคลานไปบนดิน 45 เพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 10-12   ลูกา 9:37-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *