วันเสาร์ที่ 9 เมษายน มัทธิว 8:10 “ความเชื่อและความศรัทธา”

ครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนัก
ตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
เราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอล”

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึง “ชมเชยความเชื่อความศรัทธา” ของนายร้อยผู้นี้ ที่มาขอให้พระเยซูคริสต์รักษาบ่าวที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านของเขา? (ดู มัทธิว 8:7-8 ประกอบ)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิต และเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตด้วย “ความเชื่อและความศรัทธา” เหมือนกับนายร้อยผู้นี้อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:6-7 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 8:7-8 7 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” 8 นายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น บ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรค
ฟีลิปปี 4:6-7 6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 13-14   ลูกา 10:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *