วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน ฮีบรู 5:13-14 “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ”

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้น ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม
@เพราะเขายังเป็นผู้เยาว์ @อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่
สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว

Q1 “พระคัมภีร์” เปรียบเสมือนกับ “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” ผู้เขียนฮีบรูได้บอกถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ 2 แบบ คืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเตือนคุณในการให้ “ความสำคัญ” ในการทาน “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร? (ดู มัทธิว 4:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 4:4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 15-16   ลูกา 10:25-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *