วันพุธที่ 13 เมษายน “วันผู้สูงอายุ” สุภาษิต 23:22, 25 “จงทำสิ่งเหล่านี้”

จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่
จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี จงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีดิ์

Q1 วันนี้เป็น “วันผู้สูงอายุ” ผู้เขียนสุภาษิตได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ต่อคนที่เรารักและเคารพอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ “อย่า”)
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” นี้ไปใช้กับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และผู้สูงอายุในบ้าน / ในคริสตจักรอย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 22-24   ลูกา 12:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *